Les Attaques de Poing (Tsuki)

Oi zuki

Oi Zuki     Oi zuki profil

Shuto Uke Demo 2

Gyaku zuki

Gyaku zuki     Gyaku zuki profil

Ude uke Demo

Maete zuki

Maete Zuki     Maete Zuki Profil

Maete Demo 1     Maete Demo 2

Age zuki

Age Zuki Profil     Age Zuki Demo